Drukuj
Odsłony: 4738

UCHWAŁA NR XXII/104/2004
RADY GMINY W OSJAKOWIE
z dnia 8 listopada 2004 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.u. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., zmiany: z  2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. nr 102, poz. 1055 / , art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tj. Dz.U.Nr 13, poz. 123 z 2001r., zmiany: z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. nr 11, poz. 96 / oraz art. 11 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /v tj. Dz.U Nr 85, poz. 539 z 1997r., zmiany: z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2001r. Nr 129, poz. 1440; z 2001r. Nr 113, poz. 984 / Rada Gminy w Osjakowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr XIV/65/91 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 3 października 1991r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie i uchwała Nr XVIII/101/99 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Osjakowie
Zdzisław Dura

Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2004
Rady Gminy w Osjakowie
Z dnia 8 listopada 2004 r.


S t a t u t

Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

 1. Podstawy ogólne.

§ 1
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Osjaków.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27n czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2001r. Nr 129, poz.1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984);
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U> z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123);
 4. Niniejszego statutu


§ 2.
1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Osjaków, a terenem działalności – Gmina Osjaków.
2. Biblioteka posiada filię biblioteczną w miejscowości Czernice.


§ 3.
Nadzór organizacyjny nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Osjaków.


§ 4.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Łodzi.

§ 5.
1. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres biblioteki.
2. Filia Biblioteczna używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.

 1. Cele i zadania biblioteki
§ 6.
1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizując obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Osjaków.
3. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.


§ 7.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych;
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej
 3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa np. organizowanie odczytów, spotkań autorskich, wystaw książek, konkursów itp.;
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym niepełnosprawnym;
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
 6. Prowadzenie czytelni multimedialnej;
 7. Współdziałanie z bibliotekami na terenie kraju, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 1. Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 8.
1. Pracą Biblioteki kieruje Kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.


§ 9.
1. Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy Osjaków na podstawie planu finansowego opracowanego przez jej Kierownika i zatwierdzonego przez Radę Gminy.
2. Środki zawarte w planie finansowym powinny zabezpieczać niezbędne potrzeby w zakresie podstawowego funkcjonowania Biblioteki oraz utrzymania obiektu.
3. Biblioteka na działalność kulturalną może przeznaczyć środki finansowe z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, z fundacji oraz innych źródeł.

§10.
Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów pobierac opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 11.
Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z niej, określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.

§ 12.
Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje, powołane w oparciu o odrębne przepisy.


 1. Postanowienia końcowe

§ 13.
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.